Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Gminy Chojna

Ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami RODO, a Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony.
 2. Administratorem danych jest Gmina Chojna reprezentowana przez Burmistrza Gminy Chojna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna.
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@ chojna.pl ze wskazaniem formy odpowiedzi i podaniem danych kontaktowych niezbędnych do jej udzielenia.
 4. Dane są zbierane w celu założenia konta i uzyskania dostępu do kanału komunikacji z odbiorcami usług – mieszkańcami i przedsiębiorcami zainteresowanymi dostępem do informacji o własnych zobowiązaniach wobec Gminy Chojna wraz z możliwością obsługi opłat za te zobowiązania online w ramach portalu.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w zakresie niezbędnym do świadczenia usług i na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami.
 6. Dane klienta nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane dane klienta.
 7. Dane klienta będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania (poprawienia), ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 9. Żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z dezaktywacją konta na portalu.
 10. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z portalu. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości założenia konta na portalu.
 11. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.